Skip to content

Regu­la­min

1) Pokój / Apar­ta­ment w „Gdyń­skich Apar­ta­men­tach” wynaj­mo­wa­ny jest na doby.

2) Doba hote­lo­wa roz­po­czy­na się o godz. 16.00, a koń­czy się o godz. 11.00, dnia następ­ne­go.

3) Opła­tę za pobyt nale­ży ure­gu­lo­wać naj­póź­niej w dniu przy­jaz­du.

4) W przy­pad­ku skró­ce­nia poby­tu nie z winy „Gdyń­skich Apar­ta­men­tów”, „Gdyń­skie Apar­ta­men­ty” nie zwra­ca kosz­tów poby­tu.

5) Nie wymel­do­wa­nie się z poko­ju / Apar­ta­men­tu po godzi­nie 11.00 jest trak­to­wa­ne jako prze­dłu­że­nie poby­tu. W przy­pad­ku gdy gość opu­ści pokój / Apar­ta­ment do godzi­ny 16.00, nali­czo­na zosta­nie opła­ta za pół doby, pod warun­kiem wcze­śniej­sze­go uzgod­nie­nia z Recep­cją. Doty­czy to rów­nież, gdy gość chce wcze­śniej roz­po­cząć dobę, o ile jest taka moż­li­wość. Nale­ży wte­dy powia­do­mić o tym fak­cie recep­cje, jesz­cze przed przy­jaz­dem, i tak samo nali­czo­na zosta­nie poło­wa staw­ki dobo­wej. 

6) Gość nie ma pra­wa prze­ka­zy­wać poko­ju / Apar­ta­men­tu innym oso­bom, nawet jeśli nie upły­nął okres, za któ­ry uiścił należ­na opła­tę za pobyt.

7) Cisza noc­na obo­wią­zu­je od godz. 22.00 do 7.00 rano, dnia następ­ne­go. Zabra­nia się rów­nież hała­śli­we­go zacho­wa­nia – zakłó­ca­ją­ce­go spo­ko­ju innym miesz­kań­com w cią­gu dnia.

W godzi­nach noc­nych pro­si­my o zacho­wa­nie ciszy w stre­fie wspól­nej, na bal­ko­nie, na tara­sie, na klat­ce scho­do­wej oraz wewnątrz podwó­rza. 

8) Oso­by nie zamel­do­wa­ne w obiek­tach „Gdyń­skich Apar­ta­men­tów” mogą prze­by­wać w poko­ju oraz na tere­nie obiek­tów w godzi­nach 9.00 – 22.00. 

9) Ze wzglę­du na bez­pie­czeń­stwo prze­ciw­po­ża­ro­we i oso­bi­ste nie zezwa­la się na uży­wa­nie w poko­jach / Apar­ta­men­tach jakich­kol­wiek urzą­dzeń zasi­la­nych ener­gią elek­trycz­ną oraz gazo­wą nie sta­no­wią­cych wypo­sa­że­nia dane­go pomiesz­cze­nia (z wyjąt­kiem maszy­nek do gole­nia, susza­rek do wło­sów oraz łado­wa­rek,). 

10) Przy poby­cie 14 dnio­wym, po tygo­dniu na życze­nie gościa, wymie­nia­my pościel. 

11) Pale­nie tyto­niu w poko­jach / Apar­ta­men­tach i na tere­nie obiek­tu jest zabro­nio­ne (z wyjąt­kiem tara­su). Jeśli gość nie zasto­su­je się do zaka­zu, zosta­nie obcią­żo­ny karą w wyso­ko­ści 1000 zł. 

12) Uprzej­mie pro­si­my o zamy­ka­nie drzwi wej­ścio­wych na klucz, ze wzglę­dów bez­pie­czeń­stwa. 

13) Za rze­czy war­to­ścio­we i pie­nią­dze pozo­sta­wio­ne w poko­jach / Apar­ta­men­tach, wła­ści­cie­le „Gdyń­skich Apar­ta­men­tów” nie pono­szą odpo­wie­dzial­no­ści. 

14) Gość pono­si odpo­wie­dzial­ność mate­rial­ną za wszel­kie­go rodza­ju uszko­dze­nia lub znisz­cze­nia przed­mio­tów, wypo­sa­że­nia i urzą­dzeń tech­nicz­nych w obiek­tach „Gdyń­skich Apar­ta­men­tów” ‚powsta­łych z jego winy lub z winy odwie­dza­ją­cych go osób. 

15) Gość powi­nien zawia­do­mić recep­cję o wystą­pie­niu szko­dy, nie­zwłocz­nie po jej stwier­dze­niu. 

16) Zadatek(zaliczka, wpła­ta na poczet poby­tu) zosta­je zwró­co­ny w cało­ści w przy­pad­ku rezy­gna­cji 5 dni przed przy­jaz­dem. Poni­żej 5 dni zada­tek prze­pa­da. W przy­pad­ku rezy­gna­cji z poby­tu, w cza­sie jego trwa­nia, nie z winy obiek­tu, obiekt nie zwra­ca kosz­tów. 

17) Warun­kiem potwier­dze­nia rezer­wa­cji jest doko­na­nie wpła­ty zadat­ku. 

Warun­ki zwro­tu zadat­ku w hoste­lu:

Zwro­ty są uza­leż­nio­ne od wybra­ne­go cen­ni­ka :
• Cen­nik stan­dar­do­wy (stan­dard rate) – moż­li­wość rezy­gna­cji bez­kosz­to­wej do 5 dni przed przy­jaz­dem, w przy­pad­ku rezy­gna­cji lub nie­po­ja­wie­nia się w obiek­cie zada­tek nie będzie zwra­ca­ny.
• Cen­nik „ope­ner” lub „Ter­mi­ny Spe­cjal­ne” cha­rak­te­ry­zu­je się płat­no­ścią zadat­ku w wyso­ko­ści 100% war­to­ści rezer­wa­cji i nie pod­le­ga zwro­to­wi.
• Cen­nik „sezon let­ni” moż­li­wość rezy­gna­cji bez­kosz­to­wej do 14 dni przed przy­jaz­dem, w przy­pad­ku rezy­gna­cji po tym ter­mi­nie bądź nie poja­wie­nia się na obiek­cie „Gdyń­skie Apar­ta­men­ty” obcią­żą gościa w wyso­ko­ści 50% war­to­ści rezer­wa­cji. 

W apar­ta­men­tach przy każ­dej staw­ce obo­wią­zu­je moż­li­wość rezy­gna­cji bez­kosz­to­wej do 14 dni przed przy­jaz­dem, w przy­pad­ku rezy­gna­cji po tym ter­mi­nie bądź nie poja­wie­nia się na obiek­tach „Gdyń­skie Apar­ta­men­ty” obcią­ży gościa w wyso­ko­ści 50% war­to­ści rezer­wa­cji. 

Wyna­ję­cie poko­ju / Apar­ta­men­tu (rezer­wa­cja) jest jed­no­znacz­ne z zapo­zna­niem się i przy­ję­ciem przez Pań­stwa warun­ków niniej­sze­go regu­la­mi­nu. 

Gdyń­skie Apar­ta­men­ty
ul. Ste­fa­na Bato­re­go 237 
NIP: 5862353535 

Gdyńskie Apartamenty

Rodzaj

Ilość osób

Zwierzęta

Wyszukaj nocleg