Skip to content

O nas

Jeste­śmy lokal­ną fir­mą zna­ją­cą dosko­na­le potrze­by ryn­ko­we, posia­da­ją­cą nie­zbęd­ne kwa­li­fi­ka­cje, aby kom­plek­so­wo zająć się Two­ją nieruchomością. 

Naszą wizy­tów­ką jest indy­wi­du­al­ne podej­ście oraz pręż­nie roz­wi­ja­ją­cy się zespół mło­dych ludzi, któ­ry dzię­ki swo­jej wie­dzy i doświad­cze­niu jest w sta­nie spro­stać naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cym ocze­ki­wa­niom klientów.

Współ­pra­ca z nami to usłu­gi na naj­wyż­szym pozio­mie, któ­re doce­nisz nie tyl­ko Ty, ale rów­nież rosną­ce gro­no usa­tys­fak­cjo­no­wa­nych najemców.

Nasza ofer­ta kon­cen­tru­je się na apar­ta­men­tach ulo­ko­wa­nych w Gdy­ni – mie­ście, któ­re zna­my jak wła­sną kieszeń.

Zarzą­dza­nie naj­mem krót­ko­ter­mi­no­wym to zaję­cie wyma­ga­ją­ce odpo­wied­nich zaso­bów, doświad­cze­nia, a przede wszyst­kim cza­su – Zaufaj nam, spe­cja­li­zu­je­my się w tym !

OFE­RU­JE­MY:

 • peł­ną opie­kę – dba­my o Two­ją nie­ru­cho­mość jak o swo­ją własność
 • sta­łe moni­to­ro­wa­nie ryn­ku i okre­śle­nie opty­mal­nej strategii
 • wdra­ża­nie dzia­łań mar­ke­tin­go­wych przy­cią­ga­ją­cych kolej­nych gości
 • wspar­cie dorad­cze w przy­go­to­wa­niu loka­lu pod wynajem
 • zare­je­stro­wa­nie obiek­tu w ser­wi­sach takich jak www​.booking​.com i www​.airbnb​.pl
 • dostęp do pane­lu wła­ści­cie­la oraz pełen wgląd w rezer­wa­cje swo­ich nieruchomości
 • cało­rocz­ny najem
 • obsłu­gę rezerwacji
 • kom­plek­so­we sprzątanie
 • bie­żą­cy ser­wis i obsłu­gę techniczną
 • dwie meto­dy rozliczeń: 
  • układ pro­cen­to­wy – podział zysków
  • sta­ła kwo­ta z gwa­ran­cją naj­mu na co naj­mniej rok
O nas
O nas

NASZE ATU­TY:

 • zapew­nia­nie kom­for­tu i bezpieczeństwa
 • dba­łość o Pań­stwa mienie
 • dokład­ność i sumienność
 • ter­mi­no­we wypłaty
Gwa­ran­tu­je­my naj­wyż­szy stan­dard obsłu­gi gości, a ich zado­wo­le­nie jest naszym prio­ry­te­tem. Dla­te­go wszyst­kie nie­ru­cho­mo­ści przy­go­to­wu­je­my zgod­nie z naj­wyż­szy­mi standardami.

Nato­miast nasz zespół pomo­cy tech­nicz­nej reagu­je spraw­nie na wszel­kie zgła­sza­ne usterki.

Decy­du­jąc się na współ­pra­cę z naszą fir­mą zysku­jesz rze­tel­ne­go part­ne­ra biz­ne­so­we­go – Nie zwle­kaj, skon­tak­tuj się z nami !

Gdyńskie Apartamenty

Rodzaj

Ilość osób

Zwierzęta

Wyszukaj nocleg