Skip to content

Hostel

Nasze dwa hoste­le są ide­al­nym roz­wią­za­niem dla osób poszu­ku­ją­cych tanich noc­le­gów. Dzię­ki ich loka­li­za­cji w cen­trum Gdy­ni, do wszyst­kich atrak­cji moż­na dotrzeć spa­ce­rem. W jed­nym z nich znaj­du­ją się przede wszyst­kim poko­je dwu­oso­bo­we, nato­miast w dru­gim każ­dy pokój posia­da pry­wat­ną łazien­kę. Ofe­ru­je­my tak­że poby­ty dla grup zorganizowanych.

Gdyńskie Apartamenty

Rodzaj

Ilość osób

Zwierzęta

Wyszukaj nocleg