Skip to content

Apar­ta­men­ty Premium

Ulo­ko­wa­ne w pre­sti­żo­wej dziel­ni­cy, ści­słe­go cen­trum Gdy­ni, apar­ta­men­ty pre­mium. Zapew­nią Pań­stwu rewe­la­cyj­ną loka­li­za­cję, pięk­ne wido­ki, nie­za­wod­ną obsłu­gę oraz moż­li­wość wypo­czyn­ku w urzą­dzo­nych ze sma­kiem przestrzeniach. 

Na spe­cjal­ne życze­nie za dodat­ko­wą opła­tą dostar­czy­my bukiet kwia­tów, a tak­że cooler do szampana.

Gdyńskie Apartamenty

Rodzaj

Ilość osób

Zwierzęta

Wyszukaj nocleg