Skip to content

Tury­sty­ka wiejska

Dosko­na­łe miej­sce dla poszu­ku­ją­cych uciecz­ki od zgieł­ku mia­sta, a tak­że oko­li­cy zapew­nia­ją­cej wie­le atrak­cji. Posia­da­my w naszej ofer­cie przy­tul­ne poko­je dwu‑, trzy- oraz czte­ro­oso­bo­we. Wszyst­kie poko­je posia­da­ją swo­je pry­wat­ne łazienki.

Gdyńskie Apartamenty

Rodzaj

Ilość osób

Zwierzęta

Wyszukaj nocleg