Skip to content

Poli­ty­ka prywatności

Sza­now­ni Użytkownicy,

zacho­wa­nie pry­wat­no­ści Waszych danych oso­bo­wych jest dla nas bar­dzo waż­ne i dla­te­go pro­si­my o zapo­zna­nie się z Poli­ty­ką Pry­wat­no­ści Gdyń­skich Apartamentów.

Admi­ni­stra­to­rem Waszych danych oso­bo­wych jest fir­ma GSB GRO­UP Sp. z o.o. z sie­dzi­bą: 81 – 365 Gdy­nia, ul. Ste­fa­na Bato­re­go 237, NIP: 5862353532, KRS 0000828078 repre­zen­to­wa­na przez Pre­ze­sa Zarzą­du Danie­la Trzeszana

CELE PRZE­TWA­RZA­NIA DANYCH OSOBOWYCH

Wasze dane oso­bo­we prze­twa­rza­my w nastę­pu­ją­cych celach:

 1. udzie­le­nia odpo­wie­dzi na pyta­nia zada­ne przez for­mu­larz kon­tak­to­wy na naszej stro­nie internetowej
 2. komu­ni­ko­wa­nia się za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej e‑mail
 3. komu­ni­ko­wa­nia się przez telefon/​sms
 4. admi­ni­stro­wa­nia i zarzą­dza­nia stro­ną na plat­for­mach społecznościowych
 5. komu­ni­ko­wa­nia się z Wami poprzez plat­for­my społecznościowe
 6. prze­ka­zy­wa­nia tre­ści marketingowych
 7. przyj­mo­wa­nia i reje­stro­wa­nia rezer­wa­cji w sys­te­mie rezer­wa­cyj­nym Hotres
 8. roz­li­cza­nia rezer­wa­cji na pod­sta­wie fak­tur wysta­wia­nych oso­bom fizycznym
 9. reali­zo­wa­nia rezer­wa­cji w naszych obiek­tach noc­le­go­wych oraz świad­cze­nia wszyst­kich pozo­sta­łych usług zwią­za­nych z poby­tem w naszym obiektach
 10. przyj­mo­wa­nia i roz­pa­try­wa­nia ewen­tu­al­nych rekla­ma­cji naszej usługi
 11. archi­wi­za­cji w opar­ciu o uza­sad­nio­ny inte­res Admi­ni­stra­to­ra (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do cza­su wnie­sie­nia sprze­ci­wu lub usta­nia celu biznesowego .

Pamię­taj­cie, że poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, ale jed­no­cze­śnie nie­zbęd­ne do komu­ni­ka­cji z Wami oraz reali­za­cji usługi.

CZAS PRZE­TWA­RZA­NIA DANYCH

Powie­rzo­ne Admi­ni­stra­to­ro­wi dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne wyłącz­nie przez czas nie­zbęd­ny do doko­na­nia i reali­za­cji rezer­wa­cji noc­le­gu w naszych obiek­tach oraz korzy­sta­nia
z pozo­sta­łych świad­czo­nych przez nas usług.

Po tym okre­sie, dane będą prze­twa­rza­ne przez okres:

 1. przedaw­nie­nia rosz­czeń w opar­ciu o uza­sad­nio­ny inte­res Admi­ni­stra­to­ra w celu obro­ny przed rosz­cze­nia­mi, a tak­że w celu usta­le­nia i docho­dze­nia rosz­czeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. nie­zbęd­ny do reali­za­cji obo­wiąz­ków praw­nych cią­żą­cych na Admi­ni­stra­to­rze
  w zakre­sie wysta­wia­nia i prze­cho­wy­wa­nia fak­tur, przy czym dane będą prze­twa­rza­ne nie dłu­żej niż przez okres obo­wią­zu­ją­cy Admi­ni­stra­to­ra w zakre­sie prze­cho­wy­wa­nia doku­men­tów księ­go­wych, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa, chy­ba że prze­pi­sy pra­wa wyma­ga­ją dłuż­sze­go okre­su (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane mogą być tak­że archi­wi­zo­wa­ne do celów wewnętrz­nych i sta­tycz­nych do cza­su wnie­sie­nia sprze­ci­wu lub usta­nia celu biz­ne­so­we­go w opar­ciu o uza­sad­nio­ny inte­res Admi­ni­stra­to­ra (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przy­pad­ku plat­form spo­łecz­no­ścio­wych Wasze dane te będą prze­twa­rza­ne wyłącz­nie wte­dy gdy zde­cy­du­je­cie się na polu­bie­nie stro­ny, wybra­nie opcji Obser­wuj lub w inny spo­sób zosta­wi­cie swo­je dane na plat­for­mie zarzą­dza­nej przez Admi­ni­stra­to­ra np. w for­mie umiesz­cze­nia wpi­su lub komentarza.

Dane te będą prze­twa­rza­ne przez okres ist­nie­nia strony/​grupy lub do cza­su wnie­sie­nia przez Was sprze­ci­wu, co może nastą­pić poprzez odklik­nię­cie opcji „Lubię to” „Obser­wuj”, usu­nię­cie komentarza/​wpisu lub w inny spo­sób prze­wi­dzia­ny w ramach platformy/​strony lub poprzez skon­tak­to­wa­nie się z Administratorem.

Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że zasa­dy odno­szą­ce się do strony/​Fanpage usta­la Admi­ni­stra­tor, nato­miast zasa­dy korzy­sta­nia z por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­we­go, na któ­rym umiesz­czo­na jest strona/​Fanpage/​Grupa usta­la pod­miot zarzą­dza­ją­cy tymi portalami.

PRZE­KA­ZY­WA­NIE DANYCH

Sza­nu­jąc Waszą pry­wat­ność, powie­rzo­ne nam dane będą prze­ka­zy­wa­ne innym współ­pra­cu­ją­cym z nami pod­mio­tom tyl­ko wte­dy gdy będzie to nie­zbęd­ne do reali­za­cji celów wymie­nio­nych na począt­ku niniej­szej poli­ty­ki, np. fir­mie hostingowej/​informatycznej, fir­mie świad­czą­cej usłu­gi chmu­ro­we oraz innym pod­mio­tom wspie­ra­ją­cym nas w reali­za­cji celów przetwarzania.

WASZE PRA­WA

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi w zakre­sie ochro­ny danych oso­bo­wych, przy­słu­gu­je Wam pra­wo do:

 1. dostę­pu do swo­ich danych osobowych;
 2. spro­sto­wa­nia danych osobowych;
 3. usu­nię­cia danych osobowych;
 4. ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych osobowych;
 5. sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych osobowych;
 6. prze­no­sze­nia danych osobowych,
 7. cof­nię­cia zgo­dy, przy czym wyco­fa­nie zgo­dy nie wpły­wa na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia doko­na­ne­go przed jej cofnięciem.

Jeże­li uwa­ża­cie, że Wasze dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne nie­zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem, przy­słu­gu­je Wam pra­wo do zło­że­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych. W takim przy­pad­ku zachę­ca­my jed­nak do wcze­śniej­sze­go kon­tak­tu z nami w celu wyja­śnie­nia wątpliwości.

W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych niniej­szą poli­ty­ką sto­su­je się wła­ści­we prze­pi­sy pra­wa pol­skie­go i europejskiego.

POLI­TY­KA PLI­KÓW COOKIES

Admi­ni­stra­tor sto­su­je tech­no­lo­gie obser­wu­ją­ce dzia­ła­nia podej­mo­wa­ne przez Użyt­kow­ni­ka
w ramach stro­ny: kod Google Ana­ly­tics – w celu ana­li­zy sta­ty­styk stro­ny. Google Ana­ly­tics korzy­sta z wła­snych pli­ków cookies do ana­li­zo­wa­nia dzia­łań i zacho­wań Użyt­kow­ni­ków Stro­ny. Pli­ki te słu­żą do prze­cho­wy­wa­nia infor­ma­cji, np. z jakiej stro­ny Użyt­kow­nik tra­fił na bie­żą­cą stro­nę inter­ne­to­wą. Poma­ga­ją udo­sko­na­lić stronę,

Stro­na nie zbie­ra w spo­sób auto­ma­tycz­ny żad­nych infor­ma­cji, z wyjąt­kiem infor­ma­cji zawar­tych w pli­kach cookies.

Pli­ki cookies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka stro­ny i prze­zna­czo­ne są do korzy­sta­nia ze stro­ny. Cookies zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę stro­ny inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer.

Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron inter­ne­to­wych do pre­fe­ren­cji Użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych, two­rze­nia sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją ze stro­ny, co
z kolei umoż­li­wia ulep­sza­nie jej struk­tu­ry i zawartości;

Może­cie doko­nać samo­dziel­nie zmian w usta­wie­niach doty­czą­cych pli­ków cookies. W wie­lu przy­pad­kach prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsłu­gi pli­ków cookies dostęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki internetowej).

Brak wyra­że­nia zgo­dy na pli­ki cookies może ogra­ni­czać dzia­ła­nie nie­któ­rych funk­cjo­nal­no­ści na stronie.

WTYCZ­KI SPOŁECZNOŚCIOWE

Na naszej stro­nie inter­ne­to­wej uży­wa­ne są wtycz­ki i inne narzę­dzia spo­łecz­no­ścio­we udo­stęp­nia­ne przez por­ta­le takie jak: Face­bo­ok, Twe­eter itp.

Gdyńskie Apartamenty

Rodzaj

Ilość osób

Zwierzęta

Wyszukaj nocleg